Karthik Sarma Headshot

Karthik V. Sarma, MD, PhD


Research Interest:  Bioengineering